اماده سازی و ساخت

مرحله اجرای ستون گذاری

ارسال محصول

اماده سازی محصول

طرح انجام شده

اجرای نایلون کشی

سازه سیرکولار ازنمای داخل