طرح گاتیک (اسپانیایی)

کلبه همیشه بهار گلشن
...

سازه گاتیک( اسپانیایی) علت نام گذاری سازه های گاتیک به دلیل شکل ظاهری کمان های ان می باشد که متاثراز دوره معماری گاتیک در اروپا است خصوصیت بارز سازه های گاتیک در جذب زیاد نور خورشید وهمچنین هدایت سریع قطرات حاصل از میعان رطوبت هوای داخل گلخانه به اطراف ردیف های کشت می باشد مزیت دیگر سازه گاتیک حجم بیشتر هوای داخل ان به دلیل طراحی منحصر به فرد ان است که این حجم بیشتر موجب افزایش بهره بری سازه وهمچنین مصرف انرژی گرمایش کمتر می شود.