طرح سیرکولار

کلبه همیشه بهار گلشن
...

طرح سیر کولاردر مناطق دارای هوای گرم وخشک به دلیل تابش زیاد نور خورشید وهمچنین کمبود رطوبت بایستی سازه ای احداث شود تا کمترین میزان جذب نور خورشید وهمچنین رفع رطوبت را داشته باشد سازه های سیر کولار به دلیل طراحی خاص خود موجب جذب کمتر نور خورشیدودر نتیجه کاهش دمای محیط درون گلخانه می شود عمده ترین عیب این سازه عدم هدایت سریع قطرات حاصل از میعان رطوبت هوای داخل گلخانه به اطراف ردیف های کشت می باشد همین موضوع باعث می شود سازه های سیر کولار برای مناطق کم رطوبت توصیه می شود