قطعات و اتصالات

بست آدمکی

بست قوطی

ریل و چرخ دنده

پل5

سرستون

زهوار ده سانتی

بست رأس گاتیک

انواع اتصالات

انواع اتصالات در سایز های مختلف

نمومه های اتصال کمان

لاکینگ وفنر

ته بند آبرو

بست قائم(سقفی)